Lösning på skatteproblematik

Lösning på skatteproblematik

Lösning på skatteproblematik vid
generationsskiften i Fåmansföretag?

De s.k. 3:12-reglerna innebär i korthet att en delägare som är verksam i sitt fåmansföretag omfattas av särskilda skatteregler för utdelning och kapitalvinst; beskattningen fördelas mellan inkomstslagen kapital (20-30 % skatt) och tjänst (upp till 58 % marginalskatt). Om delägaren upphör att vara verksam i fåmansföretaget upphör andelarna att omfattas av 3:12-reglerna efter fem år enligt den s.k. femårskarensen.

Normalt brukar en försäljning av ett fåmansföretag göras genom en s.k. intern aktieöverlåtelse då vinsten skattefritt hamnar i ett av säljaren ägt bolag. Fem år efter försäljningen av verksamhetsbolaget kan vinstmedlen, rätt hanterat, tas ut till 25 % skatt som inkomst av kapital. Till följd av ett antal avgöranden från Högsta förvaltningsdomstolen 2010 har fåmansföretagare som vill generationsskifta sin verksamhet dock hamnat i en sämre skatteposition jämfört med fåmansföretagare som säljer sin verksamhet till en extern part. Det faktum att verksamheten drivs vidare av en närstående till säljaren har inneburit att femårskarensen inte börjar löpa förrän den närstående upphör att vara verksam i företaget och att det därför dröjer innan vinstmedlen kan tas ut till 25 % skatt.

Genom två förhandsbesked från Skatterättsnämnden i juli 2014 kan en lösning möjligen vara nära. Förhandsbeskeden avser upprepade interna aktieöverlåtelser i syfte att påbörja femårskarensen för de vinstmedel som är kvar i ett bolag efter försäljning av verksamheten. Ett liknande förfarande har tidigare underkänts såsom skatteflykt. En stor skillnad är dock att det tidigare fallet kringgick femårskarensen; vinstmedlen omfattades av 25 % beskattning direkt. Majoriteten i Skatterättsnämnden bedömde visserligen de aktuella fallen som skatteflykt men flera av ledamöterna var skiljaktiga och ansåg att skatteflyktslagen inte skulle tillämpas eftersom förfarandet, i och med att femårskarensen bibehålls, inte kan anses strida mot 3:12-reglernas syfte.

Förhandsbeskeden har överklagats till Högsta förvaltningsdomstolen och möjligen kan detta resultera i att generationsskiften i fortsättningen inte kommer att beskattas hårdare än en försäljning till extern part.

Setterwalls hemsida