Flytta utomlands? Setterwalls förklarar.

Flytta utomlands? Setterwalls förklarar.

FLYTTA UTOMLANDS – BÄST ATT KAPA BANDEN MED SVERIGE

Att flytta från Sverige och bosätta sig utomlands är en lockande tanke för många. Inför en ut-landsflytt finns dock en rad aspekter att fundera på, särskilt när det kommer till hur man vill att skattesituationen ska se ut efter utflytten. För att en person som flyttar utomlands ska upp-höra att beskattas som vanligt i Sverige krävs att kopplingen till Sverige skärs av i högre grad än vad många är medvetna om.

 

Personer som är bosatta i Sverige är skattskyldiga här för alla sina inkomster oavsett varifrån i världen de härrör. Denna obegränsade skattskyldighet i Sverige kvarstår även efter en utflytt om personen (utflyttaren) fortfarande har s.k. väsentlig anknytning hit.

En rad faktorer beaktas vid bedömningen om det föreligger väsentlig anknytning till Sverige varav några omständigheter är särskilt viktiga:

  • Om utflyttarens familj bor kvar i Sverige.
  • Om utflyttaren har kvar sin tidigare permanentbostad (hem) efter utflytten.
  • Om utflyttaren eller make/maka fortsätter bedriva näringsverksamhet i Sverige.
  • Om utflyttaren eller make/maka äger tillgångar, t.ex. aktier, som ger denne väsentligt inflytande i näringsverksamhet här i Sverige och därmed möjlighet att delta i ledning-en.
  • Om bosättningen utomlands är varaktig.

Dessa omständigheter, enskilt eller gemensamt, kan innebära att utflyttaren även efter flytten kvarstår som obegränsat skattskyldig i Sverige och beskattas här. Detsamma gäller om utflyttaren efter flytten befinner sig mycket i Sverige.

Om det inte finns någon väsentlig anknytning till Sverige efter utflytten upphör dock den obegränsade skattskyldigheten. Utflyttaren blir då bara beskattad här i riket för inkomster som härrör från Sverige, t.ex. kapitalvinster på aktier och svenska utdelningar.

När planen om en utlandsflytt börjar ta form, tänk på följande:

  • Börja planera i god tid och ta hjälp av en kunnig skattejurist.
  • Fundera på hur livssituationen ska se ut efter utflytten.
  • Är jag villig att ”kapa banden” med Sverige?
  • Inkomster hänförliga till Sverige kan beskattas här i landet, även om ”banden kapats” med Sverige.
  • Kapitalvinster vid avyttring av aktier m.m. i svenska bolag, och i viss mån även utländska, kan bli beskattade i Sverige upp till tio år efter utflytten.

För att inte fortsätta att beskattas i Sverige som obegränsat skattskyldig finns alltså bara ett alternativ – att ”kapa banden” vid utflytten.

Setterwalls hemsida