2015 – Tid för avslut?

2015 – Tid för avslut?

Tid för avslut?

Som jag beskriver nedan är det övergripande intresset för förvärv mycket stort. Visst finns det orosmoment, men den positiva grundsynen och de möjligheter som finns under 2015 har för tillfället överhanden.

 

Övergripande syn:

Vi befinner oss i en spännande konjunktursituation:

• USAs konjunktur går bra

• Europa haltar (men jag tror konjunkturen börjar lyfta kring sommaren)

• 0 % ränta i USA (åtminstone några månader till) och Europa

• Dollarn är stark, euron, svenska och norska kronan är svag

• Lågt oljepris påverkar både länder och företag, i bägge riktningar

• Låga råvarupriser, särskilt i dollar räknat, påverkar många företag positivt (såvida inte företaget är beroende av gruvnäring eller höga råvarupriser)

• Obefintlig inflation

• Ett nytt politiskt läge i Sverige

Möjligheter för 2015

• Förbättrad konjunktur

• Ökad export till högre vinster på grund av fördelaktiga växelkurser

• Stimulandsprogram i Europa

• Mycket låga finansieringskostnader

• Ökning i byggsektorn (Sverige)

Risker för 2015

• Ryssland som går mot en rejäl kris

• Grexit

• Politiska (Sverige) låsningar

Temperaturmätning på köpare

Det är nu fyra år sedan vi på Excore upplevde ett så starkt intresse från investerare att förvärva företag. Varje vecka kontaktar nya investerare oss då de söker förvärvsmöjligheter.

Investerare, ägare och företag har idag svårt att finna bra avkastning på sitt kapital. Räntefonder ger inget, företag på börsen som har stabila utdelningar stiger i värde, vilket minskar direktavkastningen, företagsobligationer för säkra företag ger mycket dålig avkastning.

Investerare tvingas söka andra vägar för att växa sitt kapital. Därför blir förvärv av onoterade företag än mer intressant. Gryende konjunkturförbättring och rejäl tillgång till billigt kapital ökar på detta intresse, och driver dessutom upp prisbilden vid förvärv.

Spännande branscher 2015

Som beskrivet ovan är det generella köpintresset starkt, nedan nämns vissa branscher som har extra kryddor med sig inför 2015.

Byggrelaterade företag samt fastighetsbolag

Byggrelaterade företag har ofta varit svåra att sälja. Anledningar som personberoende, konjunkturkänsligt och riskabelt används ofta.

 

Läget idag ser dock helt annorlunda ut. Vad jag tror är att vi kommer ha flera år med positiv byggkonjunktur i Sverige. Det är bevisat att det går att generera bra, stabila vinster i sektorn. Finansiering av byggprojekt är lättare idag än på mycket länge. Flera stora internationella aktörer har kontaktat oss på Excore och vill köpa företag i Sverige för expansion.

Under 2014 gjorde vi flera transaktioner i denna bransch, och med det genuina intresset för förvärv tror vi på ett än bättre 2015.

Fastighetsbolag röner ett mycket stort intresse och vi kommer se fortsatt hög aktivitet under hela 2015. I skrivande stund ligger Excore i slutförhandling för försäljning av ett fastighetsbolag, och vi kan konstatera att intresset på köparsidan är mycket stort.

Företag med egna/unika produkter/tjänster

Ett företag som har en unik produkt, eller tjänst, och som har en betydande marknadsandel inom sin nisch, är idag mycket eftertraktat. Kollegor från näraliggande branscher och riskkapitalföretag kommer sannolikt att bjuda över varandra för att komma över verksamheten. Att företaget har en stabil intjäning är givetvis en fördel, men då förvärvsintresset är så pass stort kan även mindre lönsamma bolag, med vinstutvecklingspotential, röna stort intresse.

Industriföretag

Ett lönsamt industriföretag har idag mycket goda förutsättningar att få bra betalt. Ett företag med svag eller negativ lönsamhet går mycket väl att utveckla, men då är det snarare ”fyndköpare” som vill positionera sig inför en konjunkturuppgång, med begränsad köpeskilling som resultat. Undantag till denna regel är om bolaget har uppenbara synergier med en, eller helst två, potentiella köpare. I ett sådant fall finns det goda förutsättningar för bra betalt.

Internetföretag och e-handelsföretag

Allt jämt mycket stort intresse. Värderingarna ligger på rekordnivåer. Intresset är mycket stort. Ett varningstecken är dock att en del börsnoterade företag handlas på höga nivåer, och det är inte osannolikt att vissa internet/e-handelsföretag kan komma att falla rejält på börsen under 2015. Om det inträffar kommer givetvis prisbilden även för onoterade bolag att korrigeras.

Konsultföretag

Flera stora börsnoterade konsultföretag har de senaste månaderna kontaktat Excore. Det finns ett mycket stort intresse av att förvärva konsultföretag inom energi, infrastruktur, bygg, installation, automation och IT.

Skola, Vård och Omsorg

Denna bransch befinner sig i ett speciellt läge. Dels är det politiska klimatet osäkert vad gäller vinster i välfärden. Excore har dock kontakt med flera av de stora aktörerna på området och de har bekräftat att de är intresserade av att köpa bolag. De är beredda att ta den politiska risken, dock varierar prisbilden på bolaget beroende på vilken nisch som företaget befinner sig i.

Det var lite tankar och spekulationer från mig men 2015 ser onekligen intressant ut, men det mest intressanta är ändå dina tankar. Hur ser du på året och vad har ni för planer?